کلکتورهای مصرفی برای کانی‌های سولفیدی

کاربرد

کلکتور

کانی

نوع کانه

فلوتاسیون انتخابی کانی‌های سولفیدی مس از باطله سولفیدی (پیریت و پیروتیت)

باعث بهبود بازیابی، انتخاب‌پذیری و مصرف قابل مقایسه با گزنتات

TLQ2

 

کالکوپیریت، بورنیت، کالکوسیت، کوولیت، آنارژیت، تناتیت

 

 

کانه‌های سولفیدی مس

DLQ2

TLQ2-DX

TLQ3

MLQ1

DLQ3

فلوتاسیون انتخابی روی از باطله‌های سولفیدی (پیریت)

D19F-TLQ2DX

اسفالریت

کانه‌های سولفیدی روی

فلوتاسیون نیکل

MLQ1, D19E, D19F, D19J

پنتلاندیت

سولفید مس- نیکل

بهبود بازیابی سولفید کبالت

DLQ2, TLQ2DX, DLQ5

کبالتیت

سولفید کبالت

کارولیت

 

 

 

 

 

کلکتورهای مصرفی برای کانی‌های پلی متالیک

کاربرد

کلکتور

کانی

نوع کانه

فلوتاسیون انتخابی مس در کانه‌های پلی متالیک

PolyQ-472, PolyQ452, PolyQ-305, PolyQ-DX

کالکوپیریت

مس-سرب-روی

فلوتاسیون انتخابی سرب در کانه‌های پلی متالیک

PolyQ-2, PolyQ-5, PolyQ-24, PolyQ-D20T5

گالن

سرب-روی

فلوتاسیون انتخابی روی در کانه‌های پلی متالیک

PolyQ-DX, PolyQ305, PolyQ452, PolyQ173, PolyQ-167, PolyQ-DX-7

اسفالریت

سرب-روی

 

 

 

کلکتور مصرفی برای کانی‌های گروه پلاتین (PGM)

کاربرد

کلکتور

کانی

نوع کانه

کلکتور اولیه و یا ثانویه همراه با گزنتات‌ها

DPG4

سولفیدهای PGM، آرسنیدها، تلوریدها

Merenesky

کاربرد در مدارهای رافر، کلینر و اسکونجر

DPG6

 

UG2

برای کاهش یا کامل کردن جایگزینی گزنتات

TPG4

 

Platreef

بهبود بازیابی PGM

MPG2

 

Great Dyke

 

DPG-J

 

 

 

TPG4D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کلکتورهای مصرفی برای کانی‌های اکسیدی

کاربرد

کلکتور

کانی

نوع کانه

به­طور همزمان با عوامل سولفیداسیون استفاده می­شود.

در مدار فلوتاسیون کانی‌های اکسیدی برای افزایش بازیابی کانی‌های اکسیدی فلزی

AM810

مالاکیت

مس اکسیدی

 

AM5810

آزوریت

 

AM4

کریزوکلا

 

AM5

کوپریت

 

AM1214

 

فعال کننده کانی‌های اکسیدی قبل از سولفیداسیون

AM-D19H

 

 

AM810, AM1214

اکسیدهای سرب

سرب اکسیدی

 

AM2C

اکسید های روی

روی اکسیدی

به­طور همزمان با عوامل سولفیداسیون مانند سولفید سدیم یا هیدروسولفید سدیم استفاده می­شود.

Rinkalore 10

هتروژنیت

اکسید کبالت

افزایش بازیابی اکسیدهای کبالت

Rinkalore 840

AM1214

 

 

 

کانه‌های حاوی طلا

کاربرد

کلکتور

کانی

نوع کانه

فلوتاسیون انتخابی طلای همراه با سولفیدها

DGQ-DS

پیریت، آرسنو پیریت، کالکوپیریت

کانه پیریت – طلا

کلکتورهای اولیه یا ثانویه همراه گزنتات

DGQ-I

 

 

MGQ2

 

 

MGQ4

 

 

DGQ4

 

 

DGQ-228

 

 

DGQ-246

 

 

DGQ-210

 

 

DGQ-207

 

طلا همراه با کالکوپیریت

TGQ4, TGQ-S5

 

 

کانی‌های صنعتی

کاربرد

کلکتور

کانی

نوع کانه

فلوتاسیون کانی‌های اکسیدی عناصر نادر خاکی

Rinkalore SR6-6

مونازیت، بستنازیت

کانه‌های فسفاته و عناصر نادر خاکی

فلوتاسیون مستقیم کانه‌های فسفاتی و اکسید عناصر نادر خاکی ) (REO

Rinkalore SR3-3

 

برای فلوتاسیون REO  برای بهبود بازیابی

 AM Range (هیدروکسامات ها/ اسید هیدروکسیمیک)

 

 

Rinkalore RE60

 

 

Rinkalore 604

آپاتیت

 

Rinkalore 510

 

 

Rinkalore 811

 

کفساز کمکی برای بهبود انتخاب پذیری

RK-F410

مونازیت

استفاده در مرحله کلینر فلوتاسیون یا فلوتاسیون معکوس در فلوتاسیون فسفات‌ها-کلکتورهای کاتیونیک

D19-O

سیلیکات و کربنات

 

D19-Q

 

 

D19-P

 

فلوتاسیون اکسید لیتیم

Rinklore SR6-6

اسپادومن

کانه‌های لیتیم

 

Rinklore SR3-3

لپیدولیت

 

 

Rinklore 811

 

 

 

کانی‌های صنعتی

کاربرد

کلکتور

کانی

نوع کانه

 

Rinklore SR6-6

فلدسپار نوع K

فلدسپار

 

Rinklore SR3-3

فلدسپار نوع Na

 

Rinklore 604

 

 

بازداشت کننده

کاربرد

بازداشت‌کننده

کانی

نوع کانه

بازداشت کننده تالک، کربن و گرافیت

Revadep CM3

کانی‌های تیپیکال همراه با کانی‌های سولفیدی

کانه‌های سولفیدی

بازداشت کننده تالک، کربن و گرافیت

Revadep Guar

 

بازداشت کننده و متفرق کننده کانی‌های رسی، کربن و گرافیت

Revadep Cu++

 

بازداشت کننده تالک، کربن و گرافیت

Revadep D20-O

 

بازداشت کننده تالک، کربن و گرافیت

Revadep DG

 

بازداشت کننده روی در کانه‌های پلی متالیک

Revadep 150

 

بازداشت کننده روی در کانه‌های پلی متالیک

Revadep 226

 

بازداشت کننده پیریت در کانه‌های سولفیدی

Revadep D20-U1

 

بازداشت کننده و متفرق کننده رس ها و سیلیکات ها

Revadep RB

کانی‌های تیپیکال همراه با کانی‌های اکسیدی

کانه‌های اکسیدی

بازداشت کننده و متفرق کننده رس ها و سیلیکات ها

Revadep Cu++

 

بازداشت کننده گانگ سیلیکاته

Revadep 5050

 

بازداشت گانگ های سیلیکاته (تالک)

Revadep Tal-D

کانی‌های تیپیکال همراه با کانی‌های PGM

کانه‌های PGM

بهبود عیار PGM و سولفیدها در کانه‌های PGM به همراه بازداشت کننده های پلی مریک

Revadep Sil-D

تالک، کلریت، سیلیکا

بازداشت کانی‌های کربنی

Revadep DG

کانی‌های تیپیکال همراه با کانی‌های طلا

کانه‌های طلا

 

Revadep D20-0

بازداشت /متفرق کردن کانی‌های رسی

بازداشت کانی‌های کربناته

Revadep CLA-D

رس ها/ سیلیکات ها

 

 

بازداشت کننده -متفرق کننده

کاربرد

عنوان

کانی

نوع کانه

بازداشت /متفرق کردن کانی‌های رسی

بازداشت کانی‌های کربناته

Revadep 5050

کانی‌های تیپیکال همراه با کانی‌های صنعتی

 

قابل کاربرد برای همه کانی‌های صنعتی

 

 

Revadep Cu++

سیلیکات ها، رس ها، اکسیدهای آهن

 

Revadep RB

 

 

 

مواد شیمیایی مصرفی در آبگیری

کاربرد

وزن مولکولی

بار یونی

عنوان

تیکنرهای کنسانتره

تیکنرهای باطله

تیکنر قبل از لیچینگ

تیکنرهای بعد از لیچینگ

بالا

بالا

آنیونیک

متوسط

متوسط

سری 200

کم

کم

 

بالا

 

غیر یونی

متوسط

 

سری 100

کم

 

 

 

 

کاتیونی

بالا

بالا

سری 300

متوسط

متوسط

 

کم

کم

 

کاهش سیلیکای محلول

کم تا زیاد

 

کوگلانت

کاهش کراد

 

 

سری 400

فلوکولانت گل سرخ در فرآیند تولید آلومینا

 

 

فلوکولانت گل سرخ

 

 

 

سری 500

بهبود دهنده نرخ فیلتراسیون

 

 

مواد کمکی فیلتراسیون

کاهنده رطوبت محتوا

 

 

برونت 600

 

 

 

 

 

 

کفسازهای آبی

کاربرد

عنوان

کفساز با پایه الکلی و قدرت  انتخابی و تحرک بالا

هیدروکف 5000

کفساز با قدرت انتخابی بالا و افزایش سینیک فلوتاسیون به خصوص در مقادیر مصرف کم

هیدروکف 8000

قدرت انتخابی بالا در فلوتاسیون فلزات پایه و گرانبها به خصوص در حضور سیلیکای بالا

هیدروکف 90

کفساز پایه الکلی با افزایش سینیتیک فلوتاسیونا

هیدروکف 600

کفساز پایه الکلی با قدرت تحرک بالا

هیدروکف 70

کفساز پایه الکلی با قدرت تحرک بالا

هیدروکف 300

 

 

 

مواد مصرفی برای کاهش کراد

کاربرد

محصول

حداقل کردن مقدار تشکیل کراد در تیکنرهای کنسانتره و باطله

CrudAx-70

حداقل کردن مقدار تشکیل کراد در تیکنرهای کنسانتره و باطله

CrudAx-80

 

 

 

دیفرمر

کاربرد

محصول

کاهش و حذف کف در همه فرآیندها

قابل استفاده در همه کانی‌های صنعتی وقتی که کف اضافی تشکیل شود

FoamAx

 

 

استخراج کننده

کاربرد

محصول

استخراج انتخابی مس در فرآیند استخراج حلالی

XtrAx

 

 

 

 

 

 

حذف کننده بخارهای اسیدی

کاربرد

محصول

کاهش تشکیل بخارهای اسیدی در فرآیند الکترووینیگ. سورفکتانت اسیدی

VitriAx-E

کاهش تشکیل بخارهای اسیدی در فرآیند الکترووینیگ. تشکیل سد فوم

VitriAx-M

 

 

 

عامل انحلال طلا

کاربرد

محصول

جایگزین کم خطر برای سیانید در انحلال طلا

D20M3

کارآمد در مقادیر معادل سیانید در شرایط مشابه (pH ، نرخ مصرف و غیره)